เกมโดดร่มกระโดดโลกไซเบอร์

เท่าที่ทราบการพูดหรือเขียนเกี่ยวกับคำนี้อาจเสียโอกาสและอาจส่งผลถึงอนาคตของท่าน

ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กฎหมายหมายเลข 11 ตามรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2560 (ฉบับที่….) มีการกำหนดบทลงโทษผู้นำหรือกระทำการเผยแพร่หรือสนับสนุนการกระทำใดๆ ที่เป็นการดูหมิ่นศาสนา ความเชื่อหรือประเพณีของชาติ และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ซึ่งห้ามมิให้ผู้ใดนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน หรือหมิ่นประมาทหรือดูหมิ่นศาสนา พระมหากษัตริย์ หรือสถาบันพระมหากษัตริย์ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ดังนั้นเราจึงอยากแนะนำให้คุณเลือกเกมหรือบทความอื่นๆ เพื่อความปลอดภัยของคุณเองและผู้อื่น